วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระเจ้าอโศกมหาราช


พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร


พระทีปังกรและสุเมธดาบส


หมอชีวกโกมารกัจจ์


พระเจ้าอชาตศัตรู


นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี


องคุลีมาล


พระอานนท์


พระมหากัสสปะ


พระนางพิมพา


พระสังกัจจายน์


นิยายภาพชุด"เพชรพระอุมา"